Phần Mềm AutoCAD

Vui lòng đổi Hosts theo hướng dẫn này trước khi cài đặt:

   Đổi Hosts File